Д Е К Л А Р А Ц И Я

Долуподписаният/та,

……………………………………………………………………………………
в качеството си на участник в Двадесет и втория национален поетичен
конкурс "Любовта е пиянство или пиянство от любов", организиран от
Община Силистра, Литературно сдружение "Реката и приятели" -
Силистра, Регионална библиотека "Партений Павлович" - Силистра

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:
1. Творбата, с която участвам в горецитирания конкурс е моя
самостоятелна авторска разработка и не е копирана от други
източници;
2. Предоставям авторските права върху изпратените произведения
на организаторите (съгласно Закона за авторското право и сродните
му права) за безвъзмездно използване за целите на конкурса.
В тази връзка давам съгласието си, че творбата ми, части от нея,
както и мои снимки от събития, свързани с връчване на награда и
други участия, могат да бъдат използвани свободно от организаторите,
в т.ч. да се публикуват в печатни и електронни медии и да се
предоставят на трети лица за образователни, информационни,
представителни и други некомерсиални цели. В случаите на
публикуване на творбата, ще бъде цитиран и нейният автор.
3. Съгласявам се личните ми данни да бъдат използвани за
организацията на конкурса, съгласно изискванията на Закона за
защита на личните данни.

Дата и година: ……………. Декларатор: ……………………

   
© E-LIT.INFO