Сава Василев е роден на 18.01.1957 г. в гр. Каварна, Добричка област. От 1960 г. е жител на гр. Варна, където завършва основното и средното си образование. През 1978-1982 г. учи „Българска филология“ във Великотърновския университет. От 1989 г. е преподавател в същия университет. Първоначално научните му интереси са в областта на Възрожденската литература – през 1982 г. защититава първата дипломна работа у нас, посветена на литературното творчество на Стефан Стамболов. Студиен откъс от нея се появи в сп. „Литературна мисъл“ (1982 г.). Носител е на няколко награди за белетристика и литературна критика.

През 1994 г. основава, редактира и издава Алманах за литература и изкуства “ПИР” за студентско творчество. Малко по-късно той става издание и за философски текстове.

През 1995 г. излиза първата книга от поредицата “Литературни кръгове и издания” – “Манифести на българския авангардизъм”, на която е водещ редактор. Лично подготвя “Литературен кръг “Стрелец”. Проектът е продължен с “Литературна задруга “Хиперион”, “Литературен лист “Развигор”, “Списание “Българска мисъл”.

През 1997 г. основава “Алманах за литература и изкуства “Света гора”, по-късно “Алманах за литература, наука и изкуства „Света гора”, на който и до днес е главен редактор. Изданието ползва вместо номерация буквите от кирилската азбука. Последният излязъл брой е бр. „Л“. То е единственото по рода си, с обем над 700 страници, снабдено е с мултимедия, приложение книга и съдържа множество рубрики за наша и чужда литература, както и за различни изкуства. Национално и международно по характера си, то публикува поети, писатели, литературоведи, изкуствоведи, историци, културолози, етнолози от цялата страна и чужбина.

От 2005 до 2008 г. води авторска рубрика “Бележник на писателя” в ежедневника на В. Търново в. “Борба”.

Автор и съставител в няколко поредици: “Литературни анализи” (“Абагар”, В. Търново”), “Малка ученическа библиотека” (“Слово”, В. Търново”, “Литературен алманах” (ІV-ХІ клас) (“Слово”, В. Търново), “Нова българска библиотека” (“Слово”, В. Търново). Един от основателите на “Национален институт “Нова българска литература”.

Председател на Националното общество за литература и изкуства “Формула 6“.
Автор на 17 книги, от които 14 авторски и над 400 публикувани печатни единици (литературознание, художествена литература, публицистика, есеистика, поезия и др.)

Негови художествени текстове (разкази, откъс от роман и др.) са превеждани на френски и полски език и са публикувани в периодични издания и антологии.
Създател и главен редактор на в. „Литературен бюлетин“, който има две юбилейни издания.

Съставител и редактор на десетки книги, научни сборници, юбилейни издания, книги с художествено съдържание, антологии и др. През 2011-2012 г. защитава втората си докторска дисертация на тема „Писателят Генчо Стоев и литературните кръстовища на историята“.

Книги:

1. На лов без кучета : Цикъл разкази. - Варна : ИК Хирон; Фонд 13 века България, 1992. - 201 с.
Рец.: Надя Георгиева. Брод през глиба. // Култура, ХХХVІІІ, № 8, 28 февр. 1994, с. 4.
Антония Велкова. Срещу вятъра... // Впрочем (В. Търново), ІІ, № 12, 24-30 март 1992, с. 4.
“На лов без кучета от Сава Василев [Препоръчваме ви] // Царевец (В. Търново), № 2, 25 март - 7 апр. 1993, с. 2.
Владимир Шумелов. Господ да го пази селото! // Лит. вестник, ІІІ, № 15, 19-25 апр. 1993, с. 2.

2. Литературна класика : 13 интерпретации. - В. Търново : Слово, 1999. - 221 с.
Рец.: Иван Станков. Сава Василев. Литературна класика : 13 интерпретации. [Преглед] // Света гора. Алманах за литература и изкуство, 1999, № 2 (“Б”), с. 206-207.

3. Летище за пеликани : Роман партитура. - В. Търново : Слово, 2000. - 128 с.
Също и в: Człowiek o wielu imionach : Antologia prozy bułgarskiej przełomu XX i XXI wieku. - Varsovia-Serdica Warszawa : Wydawca, 2007, s. 178-189 със загл. : Lotnisko dla pelikanów (fragmenty).
Рец.: Гергина Кръстева. Сава Василев. Летище за пеликани. Роман-партитура. “Слово”, В. Търново, 2000 [Преглед] // Света гора. Алманах за литература и изкуство (В. Търново), 2000-2001, № 3 (“В”), с. 221-222.
Владимир Стоянов. Партитурата, парадът и маестрото (Предизвикани мисли за романа-партитура “Летище за пеликани” от Сава Василев). // КИЛ (Култура, изкуство, литература) (Варна), № 11, юли 2005, с. 2. Също и в: http://vstoyanov.hit.bg/knigi/statii/Doc1sava/ 12.02.2009

4. Литературният мит Владимир Василев. - В. Търново : Слово, 2000. - 240 с.
Рец.: Димитър Кръстев. Сава Василев. Литературният мит Владимир Василев. Изд. “Слово”, В. Търново, 2000 [Преглед] // Света гора. Алманах за литература и изкуство (В. Търново), 2000-2001, № 3 (“В”), с. 222-224.
Атанас Свиленов. Преобръщането на мита. // Демокрация, № 179, 7 юли 2000, с. 18.

5. Литературният мит Владимир Василев : Автореферат на дисертация за присъждане на образователната и науч. степен “доктор”. - В. Търново : Специализиран науч. съвет по ЛТЗ при ВАК; ВТУ “Св. св. Кирил и Методий” - Филологически факултет, 2000. - 52 с.

6. Ново ръководство за ученика по литература: 11 клас / (Съавт. Ив. Радев и Д. Михайлов). - В. Търново : Слово, 2001. - 416 с.
Рец.: Иван Радев, Димитър Михайлов, Сава Василев. Ново ръководство за ученика по литература: 11 клас. Изд. “Слово”, В. Търново, 2001. [Преглед] // Света гора. Алманах за литература и изкуство (В. Търново), 2000-2001, № 3 (“В”), с. 225.

7. Преди и след потопа на мълчанието : Пет студии върху българската литература. - В. Търново : Слово, 2001. - 184 с.
Рец.: Преди и след потопа на мълчанието. Изд. “Слово”, В. Търново, 2001 [Преглед] // Света гора. Алманах за литература и изкуство (В. Търново), 2000-2001, № 3 (“В”), с. 224-225.

8. Българска литературна класика : Анализи и интерпретации. - В. Търново : Слово, 2002. - 288 с.
Рец.: Антония Велкова-Гайдаржиева. Сава Василев, “Българска литературна класика” (анализи и интерпретации), изд. “Слово”, В. Търново, 2002. // Света гора. Алманах за литература и изкуство (В. Търново), № 4 (“Г”), 2003, с. 271-272.

9. Ново ръководство за ученика по литература : 12 клас / (Съавт. Д. Кръстев). - В. Търново : Слово, 2002. - 407 с.

10. “Случаят” Ото Кронщайнер и кирилицата, българистиката и малките филологии / (Съавт. с Ив. Радев, Д. Кенанов). - В. Търново : Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, 2002. - 143 с.
Рец.: Владимир Шумелов. “Случаят” Ото Кронщайнер и кирилицата, българистиката, малките филологии”, съставители и редактори Иван Радев, Димитър Кенанов, Сава Василев, УИ “Св. св. Кирил и Методий”. В. Търново, 2002. [Преглед] // Света гора. Алманах за литература и изкуство (В. Търново), № 4 (“Г”), 2003, с. 283.

11. На лов без кучета : Разкази ; Летище за пеликани : Роман-партитура. - В. Търново : Фабер, 2007. - 279 с.

12. Разсъбличането на метафорите : Личности, творби и сюжети в българската литература на XX век. - В. Търново : Слово, 2007. - 190 с.
Рец.: Радослав Радев. // Света гора. Алманах за литература и изкуство (В. Търново), № 7 (“Ж”), 2006, с. 539-540.
Стоян Меретев. Между разсъбличането и метафорите. // Проглас, 2007, № 1, с. 188-192.

13. Цената на златото и на историята : Генчо Стоев: “Цената на златото”, “Завръщане”, “Досиетата”. - В. Търново : Слово, 2008. - 288 с.
Рец.: Владимир Шумелов. Моралът на интерпретаторите. // Шумелов, Владимир. Цветните спомени на греха : Етюди, критики, фрагменти. - В. Търново : Фабер, 2009, с. 186-190.
Също и в: Лит. вестник, № 12, 1-7 апр. 2009, с. 4.
Радослав Радев. Златото е събитие, тогава, когато събитието не е злато. // Проглас, 2009, № 1, с. 156-158.

14. Арбанашките махали на литературата : Книга за сприказване. - В. Търново : Фабер, 2011. - 196 с.
Съдържа: Предговор, с. 7-10; Какви ги пее литературата, с. 11-26; Обладаването на читателя, с. 27-40; Няколко дена разходка из гардероба на българската литература, с. 41-57; Ах, морето! Ах, морето!..., с. 58-82; Из(за) кой (ли) път?, с. 83-103; Винена попара за непослушни ангели, с. 104-118; А... ако можеха да говорят?!, с. 119-147; Аврамовите махали на българоевропеизма, с. 148-158; Арбанашките махали на литературата, с. 159-195.
Рец.: Петър Стефанов. Сава Василев. Арбанашките махали на литературата (Книга за сприказване). [Преглед]. // Света гора. Алманах за литература, наука и изкуство (В. Търново), № 11 («К»), 2010-2011, с. 731.

15. Варвело : Литературният фронт. Евангелие от Лазар. - В. Търново : Фабер, 2011. - 338 с.
Съдържа: ЛИТЕРАТУРНИЯТ ФРОНТ. СТАТИИ И СТУДИИ ЗА КРИТИЦИ И ПИСАТЕЛИ: 1910: Владимир Василев - “Мисъл”. Любовни и екзотични силуети, с. 7-48; Димо Кьорчев за литературната критика. 12 фрагмента, увод и заключение, с. 49-59; Сирак Скитник и сп. “Златорог” през 20-те години на ХХ в., с. 60-83; Литературният и паралитературният сюжет “Хр. Смирненски” в творчеството и съдбата на Владимир Василев. Варианти на смисъла, с. 84-108; Литературният вестник - удоволствени четения и стратегии за препрочитане, с. 109-120; Към въпроса за литературната картография на социализма, с. 121-146; Персоналистът законодател, с. 147-169; Тайният скандал или за тайните на скандала, с. 170-184; Генчо Стоев - “Много висока тераса”, с. 185-194; Мостът като кръстовище на историята - Иво Андрич и Генчо Стоев, с. 195-203; Интелигенция и литературна провинция - за един задочен диалог между Тончо Жечев и Станислав Сивриев, с. 204-214; ЕВАНГЕЛИЕ ОТ ЛАЗАР: Разказвачът Емилиян Станев или за преображенията на жанра, с. 217-238; Евангелие от Лазар, с. 239-335.
Рец.: Николай Даскалов. Сава Василев. Варвело. Литературният фронт. Евангелие от Лазар. [Преглед]. // Света гора. Алманах за литература, наука и изкуство (В. Търново), № 11 («К»), 2010-2011, с. 731-733.
Шумелов, Владимир. “Варвело” – “книга за явяване” // Лит. вестник, XXI, № 32, 10-16 окт. 2012, с. 7.
Също и в: http://grosnipelikani.net/modules.php?name=Reviews&rop=showcontent&id=76.

16. Непокорният Лука : Разкази и пиеси. - В. Търново : Слово, 2011. - 192 с.
Съдържа: Непокорният Лука, с. 5-57; Борис Помъчения или Слово за изваждането на честния кръст, с. 58-73; Да си отгледаш таралеж, с. 74-79; За смъртта на една птица и на едно стихотворение, с. 80-97; Трева за морските зайци, с. 98-139; Кръщение по Великден. Лето 1876-то. По мотиви от “Цената на златото” от Генчо Стоев, с. 140-191.
Рец.: Яни Милчаков. Сава Василев. Непокорният Лука. (Разкази и пиеси). [Преглед]. // Света гора. Алманах за литература, наука и изкуство (В. Търново), № 11 («К»), 2010-2011, с. 733.

17. Писателят Генчо Стоев и литературните кръстовища на историята. - Велико Търново : Фабер, 2012. - 438 с.

e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 

Публикации в сайта:

Аз съм мъртъв...

Поема за новото време

                                                                     

   
© E-LIT.INFO